Adatok a barátosi temetőre vonatkozóan

A múlt század közepéig Barátos község területén több temetkezési hely volt.

1. A legnagyobb temető a református templom előtt volt, ahol két sírkő még ma is hirdeti ennek emlékét. Az egyik sírkő Kelemen József esperes lelkészé, aki negyven évig pásztorolta a gyülekezetet.

2. Külön temetkezési helye volt a Bibóknak, a róluk elnevezett kertben csaknem a faluvégén, a megyei úttól északra mintegy 50-60 méterre.

3. Ettől délnyugati irányban, az említett úttól délre, a Bartók Ferenc kertjében, Kelemen József csűrétől keletre mintegy 20 méterre volt egy másik temetkezési – valószínűleg a Bucsok részére, akiknek malmuk volt ott a kert végében akkor, amikor a Kovászna vize azon a helyen folyt.

4. Az említett Bibó kerttől mintegy 170-180 méterre északkeleti irányban (Fodorhelye) temetkeztek a Baloghok, a Szondák és a Benkő család néhány tagja.

5. Néhai Kelemen Ferenc (e sorok írójának nagyapja) kertje végében temették el az ő szüleit (Kelemen József és Kató Anna) közel a Kovászna vizéhez, amikor az a falu szélén folyt.

6. Az itt említett temetkezési helytől, a régi Kovászna patakán túl, déli irányban mintegy 30 méterre volt egy másik családi temető a Rátz jegyző kertjében.

7. Említésre méltó a „Barthafalván” található volt temetkezési hely, a mai temetőtől mintegy 150 méterre északnyugati irányban.

8. Külön temetője volt a cigányoknak a mai temetővel szemben, az úttól nyugatra.

A mai temető 149 évvel ezelőtt létesült, 1853-ban. Kovács István kerületi biztos az említett évben szeptember 25.-én rendelte el új temető létesítését. Ennek létrehozására mindössze 15 napot adott. Ezen parancsnak is nevezhető rendelet alapján cserevásár útján szerezték meg a mai temetőkertet a Bucsi család egyes tagjaitól.
Ebben a temetőben nyugszanak a következő lelkipásztorok:

1. Zajzon András

2. Vékás Lajos/helybéli lelkipásztorok

3. Mirtse Ferenc volt orbaiteleki barátosi születésű lelkipásztor

4. Márk Sándor volt szörcsei barátosi születésű lelkipásztor

5. Nagy Mihály volt helybeli lelkipásztor

Itt található két énekvezér síremléke, akik ketten közel 100 évig álltak egyházi szolgálatban:

1. Kocsis Elek

2. Ferencz Ernő – a fúvószenekar alapítója

Ebben a temetőben pihennek a következő pedagógusok:

1. Bibó József tanító

2. Bagoly Béla id. tanító

3. Beder Árpád tanító

4. Bagoly Béla ifj. tanító

5. Ferencz Ernőné Horváth Janka tanítónő

6. Zágoni Dezső tanár

7. Berde Béla tanító

8. Juhos Józsefné tanítónő

A barátosi temetőben alussza örök álmát Mirtse Lenke tanítónő, aki hosszú ideig Nagyborosnyón tanított.
Még más jeles emberek földi maradványai is porladnak ebben a temetőben.

Megjegyzés: a két énekvezéren kívül az egyházi iskola szolgálatában álltak a temetőben nyugvó pedagógusok közül a következő tanítók: Bagoly Béla id. és Ferencz Ernőné szül. Horváth Janka.

1. Kelemen József esperes sírkövének felirata a templom előtt felhagyott temetőből:

„A napok egymásnak

Tudományt mutatnak

Tudós Esperestnek

Éppen úgy, mint másnak.

Kelemen József úr

Pap és NépVezető

Nints többé, olvasó,

Mutattya ez a kő.

Porsolt Máriáját

Most és még mindenha

Karolva vezeti

Csillagos égvárba

Élt 70 évet, elholt 1844.

Nője élt évet, elholt”.

 

2. Zajzon András lelkipásztor sírfelirata a mai temetőben:

„Ezen sirhant alatt nyugszik Zajzon András barátosi pap. Páratlanhűségű neje Mirtse Rákhel és szíve mélyéből szeretett fia Zajzon Dénes méltó bánatjokba. Élt 63 évet, boldog házasságban 35 évet, meghalt 1881. május 12.-én. Béke legjen porai felett.”

3. Vékás Lajos lelkipásztor sírfelirata a mai temetőben:

„Vékás Lajosné Gidófalvi Vilma emlékére 1850 – 1885 Barátosi ev.ref.lelkész Vékás Lajos született 1834. Meghalt 1891. augusztus 25.-én. Nyugodjanak csendesen.”

4. Kocsis Elek kántortanító sírfelirata:

„Kocsis Elek 1831-1907”