Anyák napja 2014

Több mint hetven gyermek köszöntötte verssel, énekkel az édesanyákat a délelőtti istentisztelet folytatásában tartott anyák-napi ünnepélyen.

Az énekmondás, amire a 98. zsoltár buzdít, az Isten magasztalásának ünnepi alkalmát jelenti. Ez kijár minden olyan alkalommal, amikor egy eseményt, egy történést, mi egyszerűn csodának szoktunk nevezni. Kijár a magasztalás az Isten sok rendben tapasztalható szabadításáért, kijár az érvényesített igazságokért éppúgy, mint az irántunk való hűség és szeretet láttán. Amikor a zsoltárversek az Istennek éneklő közösség ünnepi hangulatát idézik, lényegesen könnyebb dicséretet mondani azért a csodáért, ami az irántunk való szeretet legszebb példájaként az édesanyákban valósul meg.

A tény, hogy együtt lehettünk édesanyák és gyermekeik közösségében úgy, hogy gondolataink ugyanabba az irányba mutattak, azt jelenti, hogy tudjuk is, akarjuk is értékelni azt a csodát, amit Isten az édesanyák által visz véghez az emberek között. Az édesanyák különböző helyeken és formákban megörökített történetei mind-mind arról szólnak, hogy ők nemcsak az élet továbbadói, hanem jelen és a jövő építésének alázatos és engedelmes eszközei is. Bibliai példák, írók, költők megörökített gondolatai irányítottak minden fényt arra, ahol mai édesanyák igazabb és szebb életet munkáló törekvését lehetett hálás szívvel szemlélni.

Hasznosak az ilyen ünnepi pillanatok, mert különben könnyen természetesnek, magától értetődőnek, kötelezően kijárónak fogjuk tartani a reánk fordított szeretet ilyen mértékét. Kellenek az ilyen pillanatok, hogy ne csak akkor kezdjük el értékelni eszköz-szolgálatukat, amikor már nincsenek, vagy nem lesznek közöttünk.

Miközben néhány fényképen (!) is megörökítettük az alkalmat, az ének szavaival mondjuk, hogy legyen áldott életük gazdagon!

A tartalmas, színvonalas műsort Bagoly Enikő óvónő, Puskás Bajkó Annamária és Bacsó Judit tanítónők, és Bóné Mária tanárnő állították össze és tanították be. Köszönjük munkájukat.


Háromszék hőse: Gábor Áron

Sombori Sándor: Gábor Áron című regénye alapján készült jelenet. Előadták a barátosi gyerekek 2014 március 14-én a Szabó Jenő történelmi vetélkedő alkalmából.

Gábor Áron ……………………………. Bedő Botond
Gál Dani ……………………………….. Bartók Gellért
Berde Mózes …………………………. Márk Norbert
Horváth Albert, főkirálybíró ………… Hatházi András
Dobay Károly, ezredes ……………… Beder Tihamér
Kis János, szentgyörgyi rézöntő ….. Kaján Roland
Túróczi Mózes ……………………….. Beder Győző
Pais Antal, kerekessegéd ………….. Kovács Nimród
Szacsvai András …………………….. Ádám Szabolcs
diáktüzérek ……………………………. Bitai Róbert, Józsa Sándor

Betanította: Bóné Mária és Fülöp Ildikó


Vakációs bibliahét 2013

Két napos kitartó felkészülés után augusztus 14-én a KOEN alapítvány programja szerinti vakációs bibliahét kezdődött a gyülekezetben. Gilyén Levente és Bóné Katalin fiatal lelkipásztorok, a barátosi ifjakkal közösen tanulmányozták és előkészítették a szerdától kezdődő napi foglalkozásokat. A program célkitűzése az volt, hogy megoldást mutasson azoknak, akik Isten szerinti életet szeretnének élni, de ebben pillanatnyi állapotuk akadályozza őket. A jelen helyzet és a megoldást mutató bibliai tanítás között időgép és időutazás teremtett kapcsolatot, s a múltból hozott üzenet sablon lett a kérdés megoldására. A program zökkenőmentességét Szász Emőke, Nagy Antónia, Tánczos Emilia, Beder Csilla, Józsa Enikő, Varga Renáta, Bartha Helga, Becsek Xenia, Bucsi Beáta, Kocsis Anasztázia, Beder Renáta, Beder Otília, Tima Norbert, Szász Alpár, Varga Árpád, Tranculov Ábel, Kelemen Márton biztosították azáltal, hogy előkészítették és begyakorolták a különböző jeleneteket, felügyelták és segítették a kiscsoportos foglalkozásokat, elhozták és haza kísérték a kicsiket. A történeteket bemutató jelenetekben nagy leleményességgel és találékonysággal – kellékek beiktatásával és a korabeli öltözetet utánozva – emelték ki az aktuális üzenetet.

Minden nap a saját készítésű zászló felvonásával, majd közös énekléssel, a napi történet bemutatásával kezdődött. Ezután négy csoportban – az uzsonna és tea elfogyasztása után – játék és rajz, ének és kiegészítő foglalkozás szolgálta a tanítás elsajátítását. A napi 70-82 résztvevő uzsonnáját és a haza indulás előtt elfogyasztható fagyit a sepsiszentgyörgyi székhelyű AMK üzlet, a kovásznai PRIMA fagylaltgyár, valamint a szülők adományai biztosították. A jókedv, a komolyan végzett munka, a közösségben átélt örömök bizonyságául álljon a naponta nagy számban készített fényképek legjava.


A hitvallás és fogadalomtétel ünnepe

Augusztus első vasárnapja a hitvallás és fogadalomtétel ünnepe volt gyülekezetünkben. Sokak örömére és megelégedésére alapos tudásban, bátor, értelmes válaszokban mutatkozott meg a két éves következetes munka mostanra beérett gyümölcse. Négy leány és egy fiú, név szerint Becsek Xenia, Kocsis Anasztázia, Beder renáta, Beder Otília és Kelemen Márton népes gyülekezet előtt tett ünnepélyes fogadalmat arról, hogy hitükben megmaradva, vallásos emberekként fogják szolgálni népüket és közösségüket. A gyülekezet presbitériuma a lelkipásztor által nemcsak az Úrvacsora vételére hatalmazta fel őket, hanem egy-egy bibliai Igével áldást mondva fogadta be a gyülekezet önálló tagjai közé.

A Máté 15,17-20 alapján arra vonatkozóan hangzott evangéliumi útmutatás, hogy nem elég ismerni az életet szabályozó törvényeket, hanem azoknak betartására is gondot kell fordítani. Különösen azért, mert Jézus szavaiból világosan kiderül, hogy lehet jól és lehet rosszúl, lehet helyesen és lehet helytelenül tanítani, megtartani, megtartatni azt, ami Istentől származó parancs. Az önálló keresztyén élet útjára indulóknak nemcsak ismeretekre, nem csak szabályokra, hanem példákra is szükségük van. Jézus példája adott, ezt valamennyire már ismerik is, de kell jó példa arra is, hogy mindez hogyan valósul meg a mindennapi életben.

Az ötven és huszonöt éve konfirmáltak örömmel fogadták a találkozás lehetőségét, amikor számba lehetett venni az eltelt időt, hálával lehetett emlékezni Isten oltalmazó szeretetére, s kiválló lehetőség volt arra is, hogy ki-ki átgondolja akkor tett fogadalmának ma is kötelező lényegét. Mivel minden ilyen találkozás és együttlét megerősít Istenhez és egymáshoz tartozásunk áldásaiban, megújított fogadalmuk példaként szolgálhatott a vallást tett ifjak számára. Néhány fénykép híven tükrözi az alkalom ünnepélyességét és a találkozás áldásait.


Ünnepi beszéd – Március 15.

Jeremiás 1, 17
2013. március 15-re

Szólnia kell mindenki lelkében a nemzeti dalnak. Ha elhangzik a „talpra magyar” mindenkinek értenie kell, hogy mit is jelent, s mindenkinek tudnia is kellene, hogy mi az amit lelkesen és örömmel fel kellene vállalnia.

Szeretjük ezt az ünnepet, mert benne közel jönnek hozzánk olyan igazán magyaros megnyilvánulások, amikben nyoma sincs az önzésnek, ami teljes vitézséggel és elszántsággal, amiben hőstettek emlékei és hírei villanyoznak fel.

Szeretjük, mert nincs benne semmi olyan, ami megalkuvásra késztetne, ami hagyna térdelni ott, ahol csak állni szabadna, ami olyan köztes megoldásokat is elfogad, aminek gyermekeink lehetnének a vesztesei.

Szeretjük, mert szeretjük felidézni azt amit ott szeretnénk látni ifjaink és leányaink arcán és minden mozdulatán, hogy szabad, ősi törvényeken alapuló, értékeket őrző és értékeket termő életet akarnak.

Szeretjük ezt az ünnepet, mert nem emlékeztet semmi olyanra, ami miatt lesütött szemmel, szégyenkezve, vagy piruló orcával kellene állni.

Szeretjük, mert együtt jár vele az a reménység, hogy lesz még magyar értékeket, lelki és szellemi örökséget felvállaló, magát itthon jól érző ifjúságunk.

Szeretjük ezt az ünnepet, mert arra emlékeztet, hogy vannak feladatok, megbízatások, amikben nem lehet másképp eljárni, csak úgy, hogy lényünk részévé vállnak életet meghatározó igazságok.

Aki ezt az ünnepet a feladatokat kiosztó Úr, a világot kormányzó és fenntartó Isteni akarattól függetleníteni akarja, az nagyon messze került 48 szellemétől is.

Jeremiás próféta sorsa a bizonyság arra, hogy Isten az, aki elsőkét gondolkodott az ember szabadsága felől, és ennek véghezvitelét választott eszközök, – ma így mondanák sokan, hogy humán erőforrások – bevonásával tervezi véghez vinni.

A sok történelmi példa, az ezeknél világosabban tanító bibliai példák, benne Ábrahám, vagy Mózes, a próféták egész sora, Jézus tanítványainak csapata, és a keresztyénség egész története arra int, hogy ezek az élettel, hazával, szabadsággal, biztonsággal, emberi jogokkal, szépnek megtartott környezetünkkel kapcsolatos régi feladatok átnyúlnak a jelenbe, a mi időnkbe is.

Valamikor mindenkinek rá kell lépnie az Ábrahámnak mutatott útra, fel kell vállalnia Mózeshez hasonlóan azt, hogy van saját csipkebokra, mindenkinek hallania, vagy értenie, hallania és értenie kell a küldés parancsát:

„Kösd azért derekadra övedet és indulj”, és hirdesd és példázd, mutasd és tedd.

Állj be a sorba, ahol mai forradalmadat kell megkezdeni, mai szabadságodat kivívni, mai honodat oltalmazni és megtartani.

Bármiképpen hangozzék a küldő, vagy hívó szó, azt kell megérteni, hogy nekünk kell elvégezni azt a munkát, amitől a családomnak jobb lesz, a népem az ígéret földjén maradhat. Nekünk kell azon fáradozni, amik az élet minőségét szolgálják.

Ahogy nem várhatod, Istentől, hogy gondoskodjon kenyeredről, ebédedről, tiszta ruhádról, különféle javaidról, úgy nem várhatod senkitől sem a szomszédodtól, sem az Uniótól, sem senki mástól, hogy szabadságodért, jogaidért, szülőfölded, szülőházad megmaradásáért áldozzon. Ezt neked kell megtenned, felövezett derékkal, neked kell dolgozni, vigyázni, szolgálni.

Ma még mindig olyan időket élünk, ahol jól láthatóak az igazi élet ellenségei. Olyan időket élünk amire pontosan reá illik az apostoli levél megállapítása, ami szerint önzés, gőgösség, engedetlenség, szeretetlenség, rágalmazás, árulás, felfuvalkodottság, s megannyi ellenünk irányuló megnyilvánulás gátol igaz és szabad életünk kialakításában.

Olyan időket, amikor tényleg elkelnének a felövezett derekú, mai lelkes forradalmárok. Kellenének olyanok, sokkal többen, akik a világot jobbá tenni akaró Isteni szándéknak szószólóiként a prófétának is megengedett módon gyomlálni, irtani, de építeni, plántálni, gondozni tudnák új életünk talaját.

Szeretjük ezt az ünnepet, mert nemcsak bibliai, de közülünk való neveket is tudunk szép számmal, akik felövezett derékkal, nekigyürkőzve valamilyen feladatnak szolgáltak közösséget, teremtek áldásokat, hárítottak el akadályokat, szüntettek meg vonakodást azért, hogy Isten által rendelt szolgákként szabadítást, békességet, egységet, egymást szolgáló életet példázzanak és valósítsanak meg.

Adja Isten, hogy azért szerethessük a jövőben még jobban ezt az ünnepet, mert az igaz ügyért vívott mai küzdelemben ott láthatjuk felelős ifjúságunk elszánt tagjait.


A 2013. év első negyedének eseményei a Református Egyházközségben

2013 január második vasárnapján az Egyházközségi Közgyűlésen Bóné S. Barna lelkipásztor felolvasta a 2012. év lelki-anyagi helyzetéről szóló jelentést:

1. Újévi beszámoló

2. Adatok a gyülekezet lélekszámáról

A beszámolóból itt két fontos megvalósítást szeretnék kiemelni:

a.) Szeptember 10.-én felavattuk a Kultúrházat, amely kiegészült a teakonyhát, a toaletteket és az előtérként szolgáló kistermet tartalmazó hátsó épületrésszel. Az ünnepségen jelen volt a moordrechti testvérgyülekezet tizenöt tagú csoportja, a község polgármestere, az önkormányzat helyi képviselő testülete, a Megyei Tanács elnöke, egy országgyűlési képviselő és természetesen a falu népe. Az ünnepi köszöntők után Tamás Sándor a Megyei Tanács elnöke bejelentette, az egybegyűltek nagy örömére, hogy anyagi támogatást fognak adni a kultúrotthon felújítási költségeihez. Az ünnepség színvonalát emelte a sepsiszentgyörgyi Pro Musica kórus húsz perces éneklése, a barátosi születésű Kicsi Csongor és partnernőjének táncműsora és a barátosi fúvós együttes koncertje.

b.) A templom belső renoválási munkálatai is folytatódtak az elmúlt évben. Hozzáértő kezek és lelkes segítők bevonásával a templom új padlózatot nyert. A 100 évesnél is régebbi deszkák helyett téglapadló került a templom földjére. Ezzel a munkával párhuzamosan a padok elkorhadt részét a Pajzs-féle asztalosműhely munkatársai kijavították. Szász Ferenc, Beder Levente, Kató László… munkaidejük lejárta után késő estékbe nyúlóan végezték a fűrészelést, gyalulást és szegelést.
A téglapadló letevésében hathatós segítséget kaptunk a Gergely-Kovács György vezette építővállalattól is.

A Közgyűlés napján a gyülekezet felköszöntötte a 90 éves Mircse Ferenc számadó gondnokot. Frici bácsi …… éve végzi nagy-nagy precizitással ezt a feladatát. Ő az, aki begyűjti az egyháztagoktól a kepét, az adományokat, a bérjövedelmeket, és ő az, aki a kiadásokat kifizeti, mindent a megfelelő helyen és időben. Nála nincs pazarlás, nincs tékozlás, igazi sáfárként őrzi az egyház vagyonát. Isten adjon erőt neki továbbra is e munka elvégzéséhez!

Január 27. és február 3. között megtartottuk a 2013. évi Ökumenikus Imahetet. A gyülekezetnek írt tájékoztató és meghívő (lásd melléklet) sok embert megmozgatott. Estéről estére megtelt – olykor zsúfolásig – az imaterem. Örvendtünk az együttlétnek, énekeltünk, imádkoztunk és hallgattuk a szebbnél szebb prédikációkat. Január 31.-én köszöntőt küldtünk a barátosi születésű Kató Bélának püspöki tisztségbe való beiktatása alkalmából. Más nap vendégeink voltak Mihály Ferenc és Szász Erzsébet restaurátorok, akik vetített képes előadásban bemutatták a barátosi templom festett kazettás mennyezetét, amelyet a Székely Nemzeti Múzeum őriz.(!) Előadásukban felhívták a figyelmünket a templomi karzat- és padelők olajfestéke alatt rejtőző értékekre. Csak pénz kérdése, és templomunk karzatai ismét a régi formájukban pompázhatnak. Tán erre is lesz majd lehetőség.

Február 24.én a pávai gyülekezet nőszövetségével közösen megtartottuk az Ökumenikus Világimanapot. „Jövevény voltam, és befogadtatok” címmel a közös liturgia segítségével interaktív módon erősítettük közösségeinket. A franciaországi keresztyének életére vonatkozó ismeretanyag átadása közben megfogalmazódott, hogy egy nagy keresztyén család tagjai vagyunk, ugyanannak az Istennek vagyunk a gyermekei, aki az Ő Egyszülött Fiát adta értünk. Az együttlétet szeretetvendégség zárta, ahol francia ételkülönlegességeket fogyasztottunk. Az imanap szervezői és munkatársai a következők voltak: Márk Mária, Beder Margit, Gazda Marianna, Bartók Piroska (Tiborné), Berszán Gizella, Beder Tünde, Beder Ibolya, Kiss Irma, Beder Ilona, Finta Zsófia, Tánczos Szende, Kelemen Ilona, Bóné Mária, Bartha Zenkő, Bartha Helga, Illyés Beáta, Varga Renáta, Beder Csilla, Józsa Enikő, Becsek Xénia .

Március 14. -én megtartottuk a hagyományos történelmi vetélkedőt a Szabó Jenő-díj elnyeréséért. A vetélkedő témája Barátos falu történelme. A vetélkedőn tizenhárom versenyző vett részt, akiknek, a kiadott anyag megtanulásán kívül, fogalmazást kellett írniuk szülőfalujukról, kidomborítva érzelmi kötődésüket a szülőhelyhez. (fogalmazások itt!)

A versenyt Fülöp Ildikó tanárnő készítette elő és vezette le. A versenybírói tisztséget Beder Győző iskolaigazgató, Demeter Piroska magyar tanárnő, Tánczos Emília tanárnő, Márk A. László presbiter és Mircse Ferenc gondnok töltötte be. A versenyzők mind jól felkészültek a kiadott tananyagból és mindannyian kifejezték szülőfalujuk iránti szeretetüket. Bartók Gellért, Beder Beáta, Becsek Beatrix, Bitai Róbert, Bartók Brigitta, Hatházi András, Kaján Roland, Kovács Nimród, Márk Norbert, Beder Renáta, Becsek Xénia, Bucsi Beáta és Kocsis Anasztázia voltak a versenyzők, akik közül a legtöbb pontszámot a VI. osztályos Bartók Brigitta gyűjtötte össze. A vetélkedő végén, amíg vártuk a zsűri döntését, meghallgattuk Tánczos Szabolcsné Bedő Szende Barátoson élő, de Kovásznán tanító történelem szakos tanárnő előadását Barátos XIX. századi gazdasági és társadalmi állapotáról. Az előadásból megtanulhattuk, hogy, aki bővebben szeretné megismerni a falu történelmét, annak kutatnia kell az egykori anyakönyveket és egyházi jegyzőkönyveket. Az előadás mindannyiunk tanulságára szolgált. Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás március 15.-én volt a református templomban tartott ünnepség keretében. Sok sikert a diákoknak és köszönet a támogatóknak! Az ünnepi köszöntő valamint az iskolások műsora és a díjkiosztás után a parkban álló hősök emlékműnél koszorúzásra került sor.

A közelmúltban újabb eredménynek örvendhettek a Kultúrház felújítását nyomon követő emberek. A felújítást végző Consac kovásznai cég befejezte a víz be és a szennyvíz kivezetés még elmaradt munkáját. Néhány szépítési és területrendezési munka elvégzése után eleget tehet rendeltetésének, helyet biztosítva a közösségünket szolgáló rendezvényeknek.


Ünnepi megemlékezés az Erzsébet-kertben

A zenekar 48-as indulói után Kerestély Csaba polgármester köszöntötte az ünnepre megjelenteket. Ünnepi beszédében nemcsak a történelmi esemény egykor kiemelkedő jelentőségéről és a benne szerepet vállalók hősiességéről szólt elismeréssel, hanem arról a lehetőségről is hogy példájuk minket is sorsunk alakításával kapcsolatos bátor kiállásra ösztönözhet. Úgy kell a mai közösségeknek március 15.-én ünnepelni, hogy elhalkuljanak a megosztó különbségek, s az egységet és a közösség érdekeit saját személyi ambícióink fölé kell tudni állítani. Ha nem ezt tesszük, nem lesz változás és előrehaladás, de nem lesz szabadság és békesség sem, – figyelmeztetett és hívott meg közös jövendőnk alakításának felelős szolgálatára.

A megnyitó beszéd és ünnepi köszöntő után koszorúzással rótta le tiszteletét a 48-asok emléke előtt közösségünk. A 96-99. zsoltárokból olvasott szemelvények után Ézsaiás próféta könyve 58. részének 6. és 8. verseit alapul véve hangzott el a mindannyiunk felelősségét hangsúlyozó ünnepi beszéd. (Itt olvasható). Az V-VIII osztályos gyermekek színvonalas és tartalmas ünnepi műsora hasonlóképpen aktuális üzenetek hordozója és közvetítője volt: „ Oh, értsd meg a szót: fényben vagy homályon – De kishitűvé szent imád ne váljon”. (Arany János: Rendületlenül) A történelmi vetélkedő győztese a jelen levők elismerése és értékelése mellett vehette át harmadszor is jutalmát. A himnusz és székely himnusz eléneklésével és áldással zárult az ünnepi megemlékezés. A 48-as gondolatokkal és törekvésekkel való azonosulás látható jelképét is mindenki magán viselhette, ugyanis a bibliaórás közösség jóvoltából a megemlékezés kezdetén több mint 75 kokárdát osztottak szét és tűztek ki a nyolcadikos leányok. A polgármesteri hivatal dolgozói fánkkal és köményes pálinkával kínálták meg az ünneplőket.


Vakációs Bibliahét 2012-ben a gyülekezetünkben

Augusztus 22. és 26. között megrendeztük a 2012-es Vakációs Bibliahetet a barátosi gyermekek számára. A KOEN Alapítvány által kidolgozott program szerint haladt az öt napra előírt foglalkozássorozat.

Az idei programban Elizeus próféta élete állt a középpontban. A Királyok II. könyvében és János Evangéliuma 9. részében lévő történetek hozzásegítettek, hogy megláttassuk a gyermekekkel, hogy Isten a mi életünkben is mennyi csodát tesz. A Bibliahét mottója- Ezt látnod kell ! – is arra irányította mindannyiunk figyelmét, hogy Isten gondoskodik rólunk, jót tesz velünk, nem okoz csalódást, őrködik felettünk, és,hogy Jézus az, aki látóvá tehet, ha szívünket kinyitjuk neki.

A foglalkozásokon átlagban 58 gyermek vett részt 3-tól 14 éves korig. Naponta 18-20 fiatal segédkezett a történetek bemutatásában, a csoportfoglalkozások lebonyolításában. A gyermekek szülei, hozzátartozói anyagi támogatással és kétkezi munkával biztosították a finom falatokat az uzsonnához. Köszönettel írjuk ide mindazok nevét akik támogatták a Barátoson szervezett Vakációs Bibliahét sikerességét, nem feledkezve meg arról, hogy Egyedül Istené a dicsőség.

Segítségek: Bóné Katalin, Gilyén Levente, Bacsó István teológiai hallgatók, Daróczi Erika óvónő, Kádár Edit kántorképzős hallgató, Tánczos Emília tanárnő, Beder Zsuzsa, Bartha Zenkő, Szász Alpár, Beder Csilla, Kiss Edina, Nagy Antónia, Varga Renáta, Tamás Henrietta, Tranculov Ábel, Dorner Bertold, Márk Róbert, Bartha Helga, Varga Árpád IX., X. és XI. osztályos tanulók.

Támogatók: Farkas István az AMK igazgatója, Lőrincz Zsigmond a kovásznai fagylaltgyár tulajdonosa, Tánczos Szabolcs és felesége,Bedő Szende, Gazda Józsefné, Tamás Tiborné, Hatházi Lászlóné, Márk A. László, Józsa Béláné, Farkas Tiborné, Beder Kálmánné, Zajzon Judit, Szabóné Mircse Laura, Bedő Gáborné, Bedő János, Bartók Sándorné, özv. Bartók Imréné, Becsek Gyula, Becsek László, Márkné Stefán Ildikó, Kelemen Győző és Ráduly Mónika.
A fotók és videofelvételek többet is elárulnak az eltelt napok hangulatáról, a lelkesedésről, az együttlét örömeiről.


Sej, a mi lobogónkat fényes szelek fújják – Ünnepelőben 2012. március 15.-én

Hogy menedék legyen a sűrű havazásban, fűtött templom várta azokat, akik együtt akartak lenni a nemzet nagy ünnepén. 48-as induló dallamai előzték meg Kerestély Csaba polgármester köszöntőjét és ünnepi beszédét. (itt olvasható) Az iskolásokból álló csapat szépen betanult, tartalmas műsorral állított emléket a szabadságért vállalt áldozatnak. (a műsor itt látható) A 40. zsoltár 6. verse kínálta fel azt a gondolatot, hogy összetartozást keressünk Isten tervei és emberi vágyaink között. Az erő és békesség ígérete lelkesítő üzenet mai nemes cselekedetek vállalásához. (itt olvasható)

A hagyományos történelmi vetélkedő díjkiosztója után sűrű havazásban helyezték el a megemlékezés koszorúit a hősök emlékművének 48-asoknak emléket állító oldalán. Himnusz és székely himnusz éneklése után áldásmondással ért véget a megemlékezés, miközben eltölthetett az a jó érzés, hogy hősök büszke utódai lehetünk.

Az ünnepélyen készült képek itt láthatóak.


Karácsony 2010

„Eljött újra szép ünnepben, emberi
Emlékezetben az üdvösség napja.
A föld színén halvány visszfény rezdül,
Betlehemi mezők régi öröméből.”

Gyülekezeti együttlétek, karácsony esti hagyományos ünnepi műsor, gyermekek és idősek megajándékozása, szeretetvendégségbe foglalt öregek karácsonya, segített megsejteni valamit a „betlehemi mezők régi öröméből”. Abból aminek forrását János apostol abban jelölte meg, hogy Jézus Krisztus igazi világosságként „saját világába” jött, hogy amikor nekünk gyógyító, tisztító, és egyben tartó erőre van szükségünk, ne legyen hiábavaló a kérés: „Jöjj népek Megváltója”. Jött és úgy tett, ahogy azt Mikeás próféta megjövendölte: „A nép élére áll, és legeltei az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség!” (Mikeás 5, 3-4/a) Ne tévesszen meg a világnak az a csillogása, ami távolról sem arra emlékeztet, aki az igazi világosság. Ne rémítsen meg, hogy vezetni akar, s fogadjuk el, hogy csak általa lehet nyugodt életünk.

A karácsonyi öröm titka 2010-ben is ugyanaz. Akinek megszentelő fényre, felemelő, éltető erőre, vigaszra van szüksége, aki ember szeretne lenni, szolgálni szeretne, aki tudni akarja, hogy milyen az igazi békesség, álljon oda, legyen ott, ahol ő nyája élére áll, és tegyen meg mindent, hogy ennek a nyájnak tagja lehessen. Karácsony az idén is nyitott ajtó, ahol a világért küldött világosságot nemcsak befogadhatom, hanem életem és közösségem élete élére állíthatom, és akkor Istennek dicsőség, az embereknek jóakarat és békesség fog teremni.

 

Karácsonyi prédikáció