Ünnepi hálaadás

A délelőtti istentiszteleten II. Mózes 3,11-12 verseiből hallottuk az Igét. A prédikáció tiszta és világos szavakban tette érthetővé, hogy mennyire fontos az önfeláldozó szolgálatot helyezni első helyre életünkben.

A folytatásban Erik Schipper, a moordrechti gyülekezet lelkészének köszöntő sorait olvasta fel Wil Verdold. Ezután meghallgathattuk Wil néni magyar nyelven mondott köszöntő beszédét, amelyből megtudtuk, hogy tekintettel összegyűlt éveire, úgy érzi meg kell állnia abban a szolgálatban, amelyet mint a moordrechti gyülekezet Barátosért fáradozó csoportjának egyik tagja végzett hosszú időn keresztül. A szolgálatban való megállás azonban nem jelenti a kapcsolatok megszüntetését – mondta Wil néni, aki reméli, hogy még sokszor Barátosra látogathat férjével Wim bácsival együtt.

Délután 3 órakor kezdődött az ünnepi műsor a Kultúrházban. Bóné S. Barna lelkipásztor köszöntő beszéde után meghallgattuk Tánczos Olga nyugdíjas Magyar tanár összefoglalóját a kultúrotthon történetéről. Az előadás tényszerűsége, eleven és friss stílusa elárulta, hogy előadójának tudása és közösség iránti szeretete követendő példaként kell, hogy lebegjen minden barátosi előtt. Ezt követően Bóné Barna lelkipásztor ismertette a kultúrház javításának egy évre visszatekintő történetét. Eladása során alkalmat adott a közönségnek, hogy kegyelettel emlékezzenek a szeptemberben hirtelen elhunyt Kovács István építőmesterre, aki 2009 tavaszán még nagy odaadással vállalta a renoválási munkálatokat.

A rövid, de színvonalas kultúrműsort a helyi gyermek és felnőtt fúvószenekarok zeneszámai, a Kovászna-vajnafalvi református énekkar zsoltárai, Kádár Edit népdalai, Nagy Antónia szavalata, valamint Bucsi Beáta és Kelemen Márton közös énekszáma biztosította.

Az ünnepi műsor fénypontja a díszoklevelek átadása volt. Bóné Barna lelkipásztor és Mircse Ferenc számadó gondnok a presbitérium nevében díszokleveleket adott át három moordrechti vendégnek. Az oklevél értelmében Wil Verdold, Bep van Meteren és Anton Blanken a gyülekezet tiszteletbeli tagjai lettek.

A két faliszőnyegből és Háromszék látnivalóit bemutató angol nyelvű albumból álló ajándék átadása következett, Anton Blanken és Arjan van der Mark köszöntő és értékelő szavai után átadták az együttműködési megállapodás magyar és angol változataival készült, fényképekkel díszített kompozíciókat.

A gyülekezet lelkipásztora záró beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a munkának folytatódnia kell, hogy az eredeti tervek szerint minden feltétel biztosított legyen arra, hogy a hely valóban az anyanyelv, a művelődés, a megmaradás és a magyar jövendő bástyája lehessen. Jelképesen átadta az épületet a „forgalomnak” és az ünnepi alkalom a magyar, székely és holland himnuszok eléneklése után szeretetvendégséggel zárult.


Most segíthet!

 

 

“Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel
az emberek ügye felé fordulunk.”
Márai Sándor

 

Vásároljon Ön is cserépjegyet!

 

A cserépjegy megvásárlásával a Barátosi Református Egyházközség kultúrotthonának felújításához járul hozzá, a cserépjegyen feltüntetett összeggel.

Minden cserépjegy egy lépés abban a szolgálatban, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. A mi ügyünk most, hogy Barátosnak ismét működő művelődési otthona legyen. Kérjük legyen társunk ebben a szolgálatban.

Ha a cserépjegy megvásárlásával támogatni szeretné a célkitűzésünket, az alábbi megváltozott számlaszámon megteheti:

Parohia Reformata Brates, Brates nr. 214, jud. Covasna, CUI 12867074

Banca Comerciala Romana S.A. Agentia Covasna, str. Libertatii nr. 18

Lei – Cod IBAN: RO59 RNCB 0293 1085 0166 0001

Euro – Cod IBAN RO59 RNCB 0293 1085 0166 0002

SWIFT – RNCBROBU

Köszönjük támogatását.

 

 

Bóné S. Barna, lelkipásztor

Elhúnyt Kovács Isván építőmester

Megdöbbentő hír rázta meg rázta meg a barátosi embereket. Tragikus hirtelenséggel elhúnyt Kovács István építőmester. A hír több okból is megrázta a barátosiakat, hisz néhány hónappal ezelőtt ő volt az, aki derűlátóan és lelkesen felvállalta cége nevében a kultúrotthon restaurálását.

A feljavítási munkálatok nem állnak le, de biztató szavai, szakmai útmutatásai, naponkénti látogatása, rendet és fegyelmet megkövetelő jelenléte még sokáig hiányozni fog. Nagy űrt hagyott mindannyiunk szívében.


A barátosi kultúrotthon javításának krónikája

Még 2003-ban megkezdődött az akkor nem sok reménnyel bíztató visszaigénylés, aminek központosított ügyintézését az Egyházkerület vállalta magára.

Az akkori jogtanácsos (Marosán Tamás) tartotta a kapcsolatot az illetékes hatóságok és hivatalok valamint a kérelmező egyházközségek között. Barátos esetében is az igazoló okmányokat több rendben – hol egyszerűen, hol közjegyző által hitelesített formában – bekérték, míg végül

Sok várakozás után 2006. február 28.-án megszületett a 706. számú Kormányrendelet, mely a visszaszolgáltatással foglalkozó kormányhivatal javaslatára természetben jut-tatta vissza az ingatlant régi tulajdonosának – vagyis az Egyházközségnek.

Az átadási-átvételi okmányt – hivatalos nevén a protokollumot – 2007. február 20.-án írtuk alá.

Ennek az okmánynak és a kormánytól kapott végzésnek alapján az ingatlan visszate-lekkönyvezése megtörtént, majd ezt követően az átadás-átvétel cseppet sem egy-szerű folyamata. Az átadás-átvétel egész folyamata idején egy olyan nehézkes ügy-intézés volt tapasztalható, ami mögött érezhető volt az a szándék, hogy minél több dolgot átmentsenek az önkormányzathoz, mivel a polgármester terveiben egy pro-tokoll céljaira alkalmas helynek – a volt T.Sz. étkezdéjében – kiképzése szerepelt.

Mivel az önkormányzat nem kívánt élni a törvény által biztosított jogával, mely szerint még egy öt éves időtartamra bérbe veheti a kultúra szentélyét, az egyházközségnek kellett gondolkodni azon, hogy valamilyen formában használhatóvá tegye.

Presbiteri gyűlésen felvetődött annak a gondolata is, hogy a nagyon rossz állapot-ban lévő épületet lebontásra ítéljük. Ezt a gondolatot támogatta az a tény is, hogy egyházi életünk bonyolítására a templom mellett rendelkezésünkre áll a holland tá-mogatással épített gyülekezeti terem is, amely szükség esetén 80-100 ember befo-gadására alkalmas.

Moordrecht testvérgyülekezet diakóniai bizottsága otthon is foglalkozott a kérdéssel, s mivel különös törődét mutattak a közösség – nem feltétlenül egyházi vagy gyüleke-zeti – támogatására, javaslattal, ill. ajánlattal kerestek meg. Támogatni akarják a kul-túrotthon rehabilitációját és modernizálását. A lelkesedés és nagyvonalú ígéret egy kb. 150.000 € értékű projekt elkészítésére késztetett, amit nem sokkal később az ottani lehetőségek megvizsgálása után kb. 1/3-ra kellett csökkenteni.