Beszámoló a gyülekezet 2011 évi életéről

Az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél.

Ézsaiás 49,4/b

Az elmúlt esztendő során a napi Igékből kis cetlikre jól hangzó aranymondásokat írtam ki, hogy jobban meg tudjam őket jegyezni. Ezek közül az egyik az, amit mottójául választottam annak a beszámolónak, amely az elmúlt év olyan munkájáról kell, hogy szóljon, amire nemcsak én, hanem mindannyian megbízást nyertünk. Nevezetesen munkálkodni Isten dicsőségére, anyaszentegyházunk javára, közösségünk épülésére.

Hosszú időn át formálódott az az igény, hogy a Krisztushoz tartozó közösségek számot adjanak munkájukról. Nemcsak egyházi rendelkezések írják elő, és nemcsak felettes hatóságainknak követelik meg, hanem számadással tartozunk közösségünknek is arról , hogy milyen eredménnyel tettünk eleget a reánk bízottaknak.

Van egy olyan célja is a visszatekintésnek és értékelésnek, hogy dolgainkat ne csak az anyagiak, ne csak a pénz, ne csak a nyereség oldaláról nézzük, hanem pontosan tudjuk, hogy az is fontos ami a hit és a kegyesség által teremt maradandót. Nem biztos, hogy számolható pénzt, de az I.Timotheus 4,8 szerint a jelen és a jövő élet ígéretét mindenképpen tartalmazza.

Az emberek ma előszeretettel használják azt a kifejezést, hogy válság van. Sokszor nem is értik igazán, de sejtik, hogy valami hiányosságot, valami mulasztást lehet vele magyarázni, valami idejében el nem végzett dolog miatti felelősséget lehet vele átruházni másokra. Mindezek azonban nem szolgálhatnak mentségül egyetlen mulasztás, el nem végzett munka idején sem. Különösen akkor nem, amikor egy közösségben reánk háruló feladatokról kell számot adnunk. Már csak azért sem, mert nem értéktelenedett el az Isten mindig élő beszéde, amihez a legjobb hozzámérni dolgainkat. Ott ahol a fő hangsúly a számolható, bankba vagy párnahuzatba tehető értékek helyett arra tekint, ami Igei igazság, ott lehet anyagi, de semmiképpen sincs lelki válság.

A mai nap számbavétele, vizsgálódása érthetően az én elvégzett munkámat veszi elsősorban nagyító alá. Az itt felsorolásra kerülő adatok egyik része erről is szól. De szól annak a testületnek a munkájáról is, akik közösségi megbízatás alapján nyertek lehetőséget arra, hogy többet tegyenek egyházukért, mint mások. Megbízottakként és felhatalmazottakként annak tudatában tettük dolgunkat, amit Jézus tanítása kiemelt, hogy: „Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon”

Az egyház a maga munkájával a hit, az Istenhez tartozás, az imádság, egyszóval a kegyes élet jutalmát akarja elérhetővé tenni. Ennek érdekében vállalja fel az igehirdetés az Isten igéjéhez való hozzáférés szolgálatát. Az életet gazdagító áldások ott szaporodnak, ahol

Erről szól-e az életünk? Nemcsak az enyém, hanem mindannyiunké!

Arról-e, hogy mindenben azon az úton jártunk amelyet megparancsolt Istenünk, hogy élhessünk? Arról-e, hogy hitetlenséget, világi kívánságokat megtagadva józanul, igazságosan és kegyesen akartunk élni? Arról-e, hogy feddhetetlenül akartunk élni, hogy biztonságunk legyen? Vagy számigáltunk, világi kívánságokat követtünk, saját utakat jártunk, felelőtlenül beszéltünk, a felmagasztaló igazság helyett okoskodtunk, spekuláltunk. Erősítenek-e, vagy megcáfolnak látható eredményeink? Döntsük el mi magunk!

(…)

Beszámolóm végén néhány igét jelölök meg védőkorlát és útjelzőként az elmúlt év cetlijeiről.

„Mindenben azon az úton járjatok, amelyet megparancsolt Istenetek, az Úr, hogy élhessetek és jó dolgotok legyen…” – V.Móz.5,33/a

„Aki feddhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, az kitudódik róla.” Péld.10,9

„Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek” Péld.14,34

„A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. I.Tim.5,8/b

„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” Luk12,48/b

„Minden haszontalan szóról, melyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján…” Mt.12,36

 

Lélekszámban beállott változásokat láthatjuk: Itt.

 

Az anyagi életet tükröző számadás összesített adatai Itt láthatóak.

Egyetemes imahét – 2012

2012 január 22. és január 29. között
EGYETEMES IMAHÉT
lesz Barátoson a keresztyének egységéért.
A téma:„ … mindnyájan el fogunk változni.”
I. Korinthus 15,51

A Krisztusban való hit átformáló, megújító, új életet biztosító erejéről és ajándékairól szólnak ennek az imahétnek az üzenetei. Erre az átalakulásra az anyaszentegyházban kialakuló és megerősödő egység valamint szolgáló közösség érdekében van szükség. Az átalakulásnak a közösségeket alkotó tagok életében kell bekövetkeznie.

Napjainkban, amikor nemcsak a gazdaságnak és nemcsak az anyagi, közelebbről a pénz világának, hanem az egymással való kapcsolatnak, benne a beszédnek és egymásért vállalt szolgálatnak a válságát éljük, sürgető szükség van arra, hogy átformált, megújult életek jelezzék az egység kezdetét azon a helyen is, ahol mi magunk élünk.

Számos nemzetnek, közöttük saját népünknek is sokszor kellett a pártoskodás és széthúzás, az önzés és egységnélküliség keserű kenyerét ennie. Hasonló helyzet nehezíti napjainkban is a haladás és kiteljesedés útját. Ezért kell az emberi elgondolások diktálta változások helyett – melyek tüntetések és erőszakos cselekedetek által akarnak eredményeket elérni – arra törekedni, hogy Krisztus hatalma és szeretete érvényesüljön.

A 2011-es Imahét igehirdetési tervét a Lengyelországi keresztyének készítették, akik az apostoli levél alapján az átalakulásnak ezt a folyamatát a Krisztushoz tartozó életek kiváltságának és feladatának jelenti ki. A következő héten arra figyelünk, hogy hogyan lehet otthonossá tenni a szeretetet és összefogást, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus győzelme mindannyiunkat új éltettel ajándékozzon meg.

Első nap

Ezen a napon úgy találkozunk Jézussal, mint aki „nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Õ szolgáljon és életét adja váltságul sokakért”.

Második nap

Ahhoz, hogy bármilyen változást elérjünk, állhatatosságra és türelemre van szükségünk.

Harmadik nap

Ez a nap arra hív, hogy Krisztus szenvedéséről elmélkedjünk és szolidaritást vállaljunk mindazokkal, akik szenvednek.

Negyedik nap

A Krisztusban való győzelem mindannak a legyőzését is jelenti, ami Isten teremtett világát rombolja és távol tart minket egymástól.

Ötödik nap

A Feltámadott Úr egyesít és megerősít minden hívőt. A feltámadás általi átalakulásunk ismertető jele a békesség és az egység.

Hatodik nap

Isten állhatatos szeretetére összpontosítjuk figyelmünket.

Hetedik nap

Arra hívattunk el, hogy erősítsük egymást az Úrban, támogassuk és erősítsük a gyengéket és az elesetteket.

Nyolcadik nap

Krisztus győzelme képessé tesz minket, hogy reménységgel tekintsünk a jövőbe.

A keresztyéneknek jól kell tudniuk, hogy a köztünk lévő egység Isten ajándéka.

Imádkozzunk együtt ezért az értékes jellemvonásért!

 

Tudnivalók az imahétről:

Istentiszteleteinket minden este ugyanabban az időben, fél hétkor (18,30) tartjuk a gyülekezeti teremben.

Vendégeink lesznek január 22. és 29. között:

Vasárnap – Dávid Lajos – nyugalmazott. lp. Váralja

Hétfő – Daróczi Attila – Szörcse

Kedd – Lázár Balázs – Alpestes- Hunyadi Egyházmegye

Szerda – Szász Eszter – Bácsi- Hunyadi Egyházmegye

Csütörtök – Takács Lajos – Alsócsernáton

Péntek – Papp Zsolt – Lp. tanár Kézdivásárhely

Szombat – Ruszka Sándor – Iskolalelkész Kézdivásárhely

Vasárnap – Dr. Juhász Tamás – Kolozsvár – Teológia

Az esték témái:

A szolgáló Krisztus átalakít

Az Úrra való csendes várakozás megváltoztat

A szenvedő Szolga átformál

Az Úr gonosz feletti győzelme esély a változásra

A feltámadott Úr békessége új élt ajándékoz

Isten állhatatos szeretete megújít

A Jó Pásztor átformál

Krisztus uralma egyesít

 

Szeretettel hívjuk és várjuk imaheti alkalmainkra.

Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy az új életben osztozzunk, újult bizalommal küzdjünk az ellen, ami rossz ebben a világban .