Bemutatkozás

Barátos azok közé a szerencsés települések közé tartozik, amelyik – szülöttjének, az immár néhai Kelemen József tanár úr jóvoltából és áldozatos munkája árán – kimerítő és csaknem minden részletet felölelő monográfiával dicsekedhet. Komoly kutatások és híres elődök munkáinak tanulmányozása öltött testet a 2001 – ben megjelent kiadványban.

Bemutatkozás gyanánt az általa idézett Bibó József-i megfogalmazást idézem falunk földrajzi fekvésének meghatározására. „Barátos mezőföldi község, fekszik Háromszék megye délkeleti szögletében, délről Fel-Doboly, délkeletről Zágon, Papolc, keletről Páké, Kovászna, északról Szörcse, Telek, nyugatról Czofalva, délnyugatról Nagy-Borosnyó tőszomszédságában, a sepsi-szentgyörgy-réty-kovásznai útvonalon.”

Ma már a közepes nagyságú falvak sorába tartozik. Lélekszáma alig haladja meg a 600-at. Igaz ugyan, hogy Általános Iskolája ma még működik, de csak azért, mert a szomszédos falvak gyermekei biztosítják a szükséges létszámot. A Barátos Református Egyházközséghez 555 lélek tartozik. A rendszerváltást követő években megszűnt a fiatalok elvándorlása és több fiatal család költözött vissza. Az Egyházközség templommal, szolgálati lakással és holland testvér-gyülekezeti támogatással épült gyülekezeti házzal, visszakapott földekkel és erdővel rendelkezik. Állandó lelkipásztori állást tart fenn, s Presbitériumának minden igyekezete arra irányul, hogy mozgalmas és híveit tömörítő gyülekezeti élettel elődeihez hasonló jó bizonyságokat szerezzen.

Istentiszteletek rendszeres tartása, gyermek-istentiszteletek, bibliaórák, vallásórák, IKE, és más szervezett alkalmak biztosítanak lehetőséget az Isten akarata szerinti egyéni és közösségi élet gyakorlására, s lelkesítenek abban az igyekezetünkben, hogy felsorakozzunk azokhoz, akik hit és élet egységét Isten dicsőségére és egymás hasznára élik meg.

A gyülekezet mai életére vonatkozóan elmondható az, hogy, mint minden más közösségre, erre is nagy hatást gyakorol korunk sokféle változása. Mindazok a gondok, amelyek általában az erdélyi magyarságra jellemzőek, itt is meg vannak. A gazdaság ismert problémái ugyanúgy nyugtalanító tényezőként vannak jelen, mint minden más közösségben. Állandó apadás, egyfajta közömbösség a naponként-vagy folyamatosan gyakorolt közösségi élet iránt, a művelődés, kulturális örökség iránti érdektelenség itt is fellelhető.

Ezeknek megoldása, vagy enyhítése jelenti azt a rendkívüli kihívást, aminek hűséggel kell megfelelni. Ennek próbálunk megfelelni azzal, hogy feltételeket teremtünk a közösségi élet jobb szervezhetőségéhez, és amennyire ennek helyet adnak, részt kívánunk venni a közösség mindennapos életében is.

Egyházközségünk a nagy múltú és nagy hírű közösségekhez tartozott s múltjának ismertetéséhez özvegyének szíves hozzájárulásával Kelemen József, barátosi születésű tanár, erre vonatkozó adatait használjuk fel és idézzük a következőkben.